1. บทนำ

  กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลยางท่าแจ้งทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสุภาพ  พรมดวงศรี ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง  เพื่อบริหารกิจการ ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 20 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 2.  พันธกิจ

            1. จัดให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ

  2.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอ

  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสังคม

  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.  ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.  การจัดการด้านแหล่งน้ำ

  7.  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  8.  การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

            จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

   

                     (1)  เพื่อให้ชุมชนได้มีสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพใช้อย่างเพียงพอและครอบคลุม

                     (2)  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพียงพอ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                     (3 ) เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                     (4)  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

                     (5)  เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาถึงภาคบังคับหรือสูงกว่า   รวมทั้งประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

                     (6)  เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค รวมทั้งเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและสมดุลต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

                     (7)  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

                     (8)  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 3. ภารกิจ                                                                                                                                                                                                              พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒ ดังนี้           

                 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                  (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒))

                  (๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))

                  (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))

                  (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๓))

                  (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))

                  (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))

                  (๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))

                ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))

                           (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))

                  (๓) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา๖๘ (๔))

                  (๔) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))

                  (๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))

                  (๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))

                  (๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))

                  (๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))

                  (๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))

                  (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))

                  (๑๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))

                  (๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))

                  (๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐))

                  (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))

                  (๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒))

                 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))

                     (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))

                     (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))

                     (๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕))

                     (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))

                      (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))

                      (7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))

                      ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))

                     (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))

                     (๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))

                     (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))

                     (๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))

                     (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))

                     (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))

                     (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))

                     (๙) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))

                      ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))

                     (๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา ๑๖ (๘))

                     (๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔))

                      ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา๖๗ (๘))

                     (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))

                      ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕))

                     (๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))

                ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย  การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

  หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖)

                 มาตรา ๑๖  หมายถึง  ...กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒

   

  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

  ภารกิจหลัก       

  ๑.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

            ๒.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

            ๓.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

            ๔.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๕.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

            ๖.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา

            ๗.   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ภารกิจรอง      

  ๑.   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

            ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

            ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

            ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 4. วิสัยทัศน์

  ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม นำพัฒนาอย่างยั่งยืน

 5. คำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

  ของนายสุภาพ  พรมดวงศรี    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

                  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น

  วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖

 6. นโยบายที่  ๑   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                     องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทาง ดังนี้

            .  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

            .๒  โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

            .๓  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

            .๔  โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

            .๕  โครงการถนนดินเพื่อการเกษตร

            .๖  โครงการก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำ

            .๗  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับที่อยู่อาศัย

            .๘  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

            .๙  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ           

           ๑.๑๐  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้ได้ดีอยู่เสมอ

            นโยบายที่  ๒   ด้านเศรษฐกิจ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง  จะส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างรายได้         ลดรายจ่ายให้กับประชาชน   พัฒนาส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรองและอาชีพเสริม โดยมีแนวทาง ดังนี้

            ๒. โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

            ๒.๒  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

            ๒.๓  โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบล

            ๒.๔  โครงการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน

            ๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนตำบล

            ๒.๖  โครงการลานตากข้าวเพื่อชุมชน

            ๒.๗  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

            นโยบายที่  ๓   ด้านสังคม 

            องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลยางท่าแจ้งเป็นชุมชนน่าอยู่  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  โดยมีแนวทาง ดังนี้

           ๓.๑  โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน

            ๓.๒  โครงการส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้าน

            ๓.๓  โครงการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

            ๓.๔  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

            ๓.๕  โครงการจัดตั้งและส่งเสริมหน่วยกู้ชีพตำบล

            ๓.๖  โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

            ๓.๗  โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

                   และผู้ติดเชื้อโรคร้าย

            ๓.๘  โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้

            ๓.๙  โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

            นโยบายที่  ๔   ด้านสาธารณสุข 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง     จะส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล  ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้

  ๔.๑  โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา

  ๔.๒  โครงการก่อสร้างลานกีฬาและสวนสุขภาพ ประจำหมู่บ้าน

  ๔.๓  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

            ๔.๔  โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบล

            ๔.๕  โครงการสนับสนุนกิจการ อสม.

            ๔.๖ โครงการจัดหาสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย

            ๔.๗  โครงการพ่นสารเคมีกำจัดสัตว์พาหะนำโรค

            นโยบายที่  ๕   ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                     องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาเขือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทาง ดังนี้

            ๕.๑  โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            ๕.๒  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            ๕.๓  โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชุนบ้านสว่าง  หมู่ที่  ๖

            ๕.๔  โครงการอาหารเสริม(นม)

            ๕.๕  โครงการอาหารกลางวัน

            ๕.๖  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

            ๕.๗  โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันผู้สูงอายุประจำปี

            ๕.๘  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

            นโยบายที่  ๖  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง  จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ โดยมีแนวทาง ดังนี้

            ๖.๑  โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

            ๖.๒  โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ

            ๖.๓  โครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองระบายน้ำ

            ๖.๔  โครงการบริการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือภัยแล้ง

            นโยบายที่  ๗  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด     โดยมีแนวทาง ดังนี้

            ๗.๑  โครงการรณรงค์เลิกใช้สารเคมี

            ๗.๒  โครงการปลูกป่า  คืนธรรมชาติให้ชุมชน

            ๗.๓  โครงการกั้นแนวเขตที่สาธารณะ

            ๗.๔  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเบ็ญเครือ

            ๗.๕  โครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือน สู่บ้านน่าอยู่

            นโยบายที่  ๘   ด้านการเมืองการบริหาร

            องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส  และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

            ๘.๑  โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาคมตำบล

            ๘.๒  โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

            ๘.๓  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

            ๘.๔  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ยางท่าแจ้ง  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

            ๘.๕ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  การทำงาน โดยการนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดระบบบริหาร และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว     และมีประสิทธิภาพ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page