สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 18 องค์กรของอำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือ ประมาณ 17 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

          ทิศใต้              ติดต่อเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

          ทิศตะวันออก     ติดต่อเขต องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

          ทิศตะวันตก      ติดต่อเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

 

เนื้อที่

 

          พื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ประมาณ  38.827 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 21,142 ไร่

ภูมิประเทศ

          สภาพเป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีแม่น้ำชีไหลผ่าน ใช้เป็นที่ตั้งของชุมชน และทำการเกษตรกรรม

          จำนวนหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  ได้แก่

-          หมู่ที่ บ้านสำโรง

-          หมู่ที่ บ้านปลาเดิด

-          หมู่ที่ บ้านปลาปัด

-          หมู่ที่ บ้านท่าศาลา

-          หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมือง

-          หมู่ที่ บ้านสว่าง

-          หมู่ที่ บ้านยางท่าแจ้ง

-          หมู่ที่บ้านหนองบัวเรียน

-          หมู่ที่ บ้านโนนเมือง

            -          หมู่ที่ 10 บ้านยางท่าแจ้ง

จำนวนประชากร

-          มีประชากรทั้งสิ้น     4,803   คน  แยกเป็น

     ชาย               2,405   คน

     หญิง   2,398   คน

 

 

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

 

รวม

ชาย

หญิง

ม. 1

90

201

201

402

ม.2

76

130

143

273

ม.3

135

246

244

490

ม.4

32

55

58

113

ม.5

179

264

271

535

ม.6

224

443

397

840

ม.7

138

233

230

463

ม.8

121

267

268

535

ม.9

156

286

293

579

ม.10

166

280

293

573

รวม

1,317

2,405

2,398

4,803

 

   2. สภาพทางเศรษฐกิจ

 

          อาชีพ

          เนื่องจากตำบลยางท่าแจ้ง  อยู่ในเขตชลประทานเป็นส่วนมาก  อาชีพหลักคือการทำนาโดยมีการทำนา  2  ครั้ง / ปี  คือการทำนาปี  และ

นาปรัง  และปลูกพืชผักเสริมรายได้  พื้นที่ตำบลยางท่าแจ้งแบ่งเป็น  2  เขต  คือเขตชลประทานมีพื้นที่ประมาณ  13,284  ไร่  ส่วนพื้นที่นอกเขต

ชลประทานมีประมาณ  1,127  ไร่  เป็นพื้นที่ต้องอาศัยน้ำฝน  และการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อมาใช้ในการเกษตร

         

          หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

-          ปั๊มน้ำมัน  แห่ง

-          โรงสีข้าวครอบครัว  แห่ง

3.สภาพทางสังคม 

 การศึกษา

 รายชื่อสถานศึกษาพร้อมจำนวนนักเรียนและบุคคลากรผู้สอน

 

ที่

 

ชื่อสถานศึกษา

นักเรียน

 

รวม

บุคคลากรครู

 

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

165

126

291

10

7

17

2

โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

30

32

62

5

2

7

3

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน

20

29

49

3

2

5

4

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

46

49

95

7

2

9

5

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

69

74

143

5

6

11

                           รวม

330

310

640

30

19

49

 

         -          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10  แห่ง

 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     วัด  9 แห่ง

1)      วัดสำโรงนทีวราราม                 5) วัดสว่างนิคม

2)      วัดสุวรรณมัจฉา                     6) วัดแสงอรุณ

3)      วัดสุวรรณคงคา                      7) วัดแสงสุวรรณ

4)      วัดพรสุริวราราม                     8) วัดสิงหราชดุสิต

9) วัดทองรัตนาราม 

     สำนักสงฆ์  2 แห่ง

1)      สำนักสงฆ์บ้านปลาเดิดปลาปัด 

2)      สำนักสงฆ์อุดมมงคล 

 

                การสาธารณสุข

ประเภทสถานพยาบาล

จำนวน (แห่ง)

จำนวนบุคลากร

คนไข้เฉลี่ย/เดือน

โรงพยาบาล

-

-

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

1

5

602.84

คลินิก

-

-

 

รวม

1

5

602.84

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการใช้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางท่าแจ้ง

ประเภท

ครั้ง

ค่าใช้จ่าย

เด็ก 0-12 ปี

2,475

223,866

ทหารเกณฑ์

5

369

ทหารผ่านศึก

2

100

นักเรียน ม.ต้น

339

28,961

บัตรสวัสดิการสำหรับ อสม.

642

120,517

บัตรสวัสดิการสำหรับ ผู้นำชุมชน

60

7,021

บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน

120

17,423

บุคคลในครอบครัว อสม.

365

46,267

ผู้ที่พำนักภายใต้การดูแลส่วนราชการ

2

116

ผู้พิการทุพลภาพ

664

294,411

ผู้มีบัตรสวัสดิการประชาชน

351

53,043

ผู้สูงอายุ

2,201

730,122

ภิกษุ สามเณร/ผู้นำศาสนา

8

600

รวม

7,234

1,522,81

 

4.การบริการพื้นฐาน

         การคมนาคม

-          มีถนนทางหลวงแผ่นดินสายเขื่อน กู่ทอง  ผ่าน 1 สาย สภาพชำรุด

-          มีถนนสายหลัก(ถนนลาดยาง)เชื่อมระหว่างตำบลไปอำเภอโกสุมพิสัย สภาพชำรุด

-          มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย สภาพปานกลาง

-          มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านสภาพดี

การโทรคมนาคม

          โทรศัพท์สาธารณะ  แห่ง (รวมชนิดมีผู้ดูแล)

                การไฟฟ้า

-          มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 10 หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้  4,803  คน

 

          กลุ่มแหล่งน้ำ    

 

 

ที่

 

               ประเภทแหล่งน้ำ              

จำนวน

แห่ง

ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์

1.

คลองชลประทาน/คลองส่งน้ำ

11

1,225

2.

สระน้ำ  (ขนาด  100  ตรว.ขึ้นไป)

1

240

3.

แม่น้ำ  ลำคลอง 

5

365

4.

ฝาย พนังกั้นน้ำ

4

257

5.

ห้วย   ลำธาร

6

642

6.

หนอง   บึง

13

1,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-          ประตูระบายน้ำ(ห้วยน้ำเค็ม)  แห่ง

  5.ข้อมูลอื่นๆ

          ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          ทรัพยากรดิน

-          สภาพดินโดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ใช้ในการทำนาและปลูกพืช ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ 

ทรัพยากรน้ำ

-          แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่  แม่น้ำชี  ห้วยปลาปัด  ห้วยน้ำเค็ม  ห้วยชัน  หนองเบ็ญเครือ  หนองหล่ม  หนองบัว  หนองหูลิง  หนองจอกจื้น  หนองบุ่งล

ทรัพยากรป่าไม้

-          ป่าไม้มีเฉพาะดอนปู่ตา  และที่สาธารณะประโยชน

มวลชนจัดตั้ง

-          ลูกเสือชาวบ้าน  รุ่น                                                          จำนวน 500  คน

-          อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน (ตำรวจอาสา) 1 รุ่น           จำนวน 250  คน

-          อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด                                                   จำนวน 300  คน

-          คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล                                                จำนวน  18   คน

-          อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                                                 จำนวน 100  คน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Counter

588221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1539
880
1539
578133
39092
43180
588221

Your IP: 162.158.170.48
2024-05-26 07:23