นายสุภาพ พรมดวงศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง